Stockholms stad Stockholmia - forskning och förlag
NYHETER
» Nya böcker
» Pågående forskning
» Evenemang
» Kommande utgivning
» Böcker att ladda ned
» In English


PÅ GRÄNSEN
Stadens dualism i historia och samtid 15 och 16 december 2014


Omslag till boken: Världens roligaste lekar
Stockholmia – forskning och förlag bjuder in forskare och forskarstuderande till en transdisciplinär urbankonferens.

Konferensen äger rum på Stadsmuseet i Stockholm den 15 och 16 december 2014. Konferensens språk är engelska och svenska. Stockholmia har fått delfinansiering från Vetenskapsrådet. Deltagarantalet är begränsat till 80 personer. Visst utrymme för att anmäla sessioner finns. Förslag och frågor mottages av rebecka.lennartsson@stockholm.se


Anmälan kan nu göras via särskilt formulär.

All information om konferensen finns samlad i en pdf

___________________________________________________________________________


Om Husby från Husby
 Omslag till boken: Porträtt av träd
I maj 2013 blev Husby nyhetsstoff i hela världen. Brinnande bilar och stenkastande ungdomar diskuterades i media, i politiska sammanhang och runt köksborden. Medierna fokuserade intensivt på det som hände. Men hur såg de som bor i Husby på händelserna? Fick de komma till tals och i så fall hur? Åtta forskare från Stockholms universitet började samla in Husbybornas berättelser redan för ett år sedan. Nu kommer den första sammanfattningen som är en del i ett stort forskningsprojekt om Husby.

Rapporten lyfter fram de problembilder som Husbyborna själva ser som relevanta för förståelsen av händelserna i maj.

Genomgående teman i intervjuerna med de boende i Husby är ekonomisk ojämlikhet, bristande demokrati och rasism. Frågor som enligt forskarna inte kan begränsas rumsligt till Husby utan berör hela samhället.

Läs mer och ladda ner rapporten här.

___________________________________________________________________________


NYA BÖCKER


Omslag till boken: Stockholms Gaykör
Politiskt ledarskap i Stockholms stadshus
Bo Malmsten och Lena Norberg


Boken undersöker vilken makt den ledande politikern i Stadshuset, finansborgarrådet, egentligen har. Finansborgarrådet ska ju samtidigt vara regeringschef, finansminister och – i konkurrens med fullmäktiges ordförande – utrikesminister.

Författarna har nära granskat hur fem olika finansborgarråd (Mats Hulth, Carl Cederschiöld, Annika Billström, Kristina Axén Olin och Sten Nordin) hanterat nio svåra och politiskt känsliga frågor – bl.a. konkurrensutsättning av välfärdstjänster, Dennisuppgörelsen och det senare Stockholmsförsöket med biltullar, omvandlingarna av Skatteskrapan till studentlägenheter och av hyresrätter i allmännyttan till bostadsrätter. Varifrån kom initiativet, hur hanterades frågan och hur har omvärlden bedömt finansborgarrådets insats?

Bo Malmsten är fil. dr, politiker – kommunalråd i Haninge – och f.d. regionplanedirektör i Stockholms läns landsting.
Lena Norberg är fil. Kand., journalist och f.d. universitetslektor på Journalisthögskolan och i mer än 25 år konsult åt kommuner och landsting.
Omslag till boken: Fåfängans förgänglighet
Staden mellan vågorna
Stockholmspolitik i brytningstider 1945-2014
Torbjörn Nilsson


Hur har den politiska makten i Stockholms stadshus skiftat sedan 1945? Vilka politiska frågor och allianser har varit avgörande? Hur har staden agerat gentemot grannkommuner och landstinget? Hur har arbetet inom EU utformats? Som huvudstad nås Stockholm tidigt av ideologiska vindar, eller med ett annat bildspråk av olika tiders vänstervåg, högervåg och en en grön våg däremellan. Ibland är staden snabb med att införa nyheter, ibland släpar man efter. Boken ger en bred skildring av stadens politiska liv under 70 år, något som tidigare saknats.

Torbjörn Nilsson är professor i historia och verksam vid Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola. I samarbete med Stockholmsforskningen och Anders Gullberg har han lett forskningsprojektet Makten i Stadshuset. Partier och politiker i fullmäktige efter 1945.